American Exports
American Exports

Từ chối trách nhiệm pháp lý.

 

“4R Business Services” (Dịch Vụ Kinh Doanh Global), cũng như công ty, tạp chí và trang web Canadian Exports sẽ không chịu trách nhiện cho các thông tin và quảng cáo mà họ đăng trên ấy.

 

Việc kiểm tra nội dung là nhiệm vụ của người đọc.

 

Bất cứ sự gian dối/ hay sự sai lạc thông tin nào của các thông tin(quảng cáo) là thuộc trách nhiệm của người quảng cáo.

 Sounds good? Then put us to the test